FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जलजला गाउँपाललका, गाउँकार्यपाललका, स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/04/2019 - 12:36 PDF icon जलजला गाउँपाललका, गाउँकार्यपाललका, स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
न्यायिक समितिले प्रचलित कानून बमोजिम उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/04/2019 - 12:34 PDF icon न्यायिक समितिले प्रचलित कानून बमोजिम उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५
जलजला गाउपालिकाको स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ ७५/७६ 06/04/2019 - 12:32 PDF icon जलजला गाउपालिकाको स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५
जलजला गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/04/2019 - 12:29 PDF icon जलजला गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
जलजला गा. पा विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 06/04/2019 - 12:23 PDF icon जलजला गा. पा विनियोजन ऐन, २०७५
जलजला गाउँपालिका, स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/03/2019 - 12:20 PDF icon जलजला गाउँपालिका, स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
जलजला गाउँपालिका एफ. एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/03/2019 - 11:59 PDF icon जलजला गाउँपालिका एफ. एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५
जलजला गाउँपालिका- सहकारी ऐन २०७५ ७४/७५ 05/03/2019 - 11:47 PDF icon जलजला गाउँपालिका- सहकारी ऐन २०७५
जलजला गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७५/७६ 12/05/2018 - 13:05 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
जलजला गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली - २०७४ ७५/७६ 12/03/2018 - 14:42 PDF icon जलजला गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली-1.pdf

Pages